naar voorpagina

link naar teksten van opwekkingsliederen nieuw!

1. geprezen zij de Heer
2. genade kocht mij vrij
3. God is getrouw
4. Daar zijn geen grenzen
5. Jezus sprak
6. Wij zingen van Jezus
7. Heer God U loven wij
8. 'K Stel mijn vertrouwen
9. Mijn Vader dank u wel
10. Zie ik sterren aan de hemel staan

12. God is goed
13. Ik weet niet waarom
14. Op die heuvel daar ginds
15. Alle roem is uitgesloten
16. Tel uw zegeningen
17. 'k heb geloofd
18. Prijs de Heer met blijde galmen
19. Kroon Hem met gouden kroon
20. Beveel gerust uw wegen
21. Spoedig zal komen
22. Lichtstad met uw paarlen poorten
23. Daar juicht een toon
24. Er ruist langs de wolken
25. wij hebben een machtige Heiland
26. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
27. Dankt, dankt nu allen God.
28. Majesteit
29. Want U bent machtig
30. Geprezen zij de Here
31. U die mij geschapen hebt
32. Hij is verheerlijkt
33. samen in de naam van Jezus
34 maar nooit zoveel als U
35. Jezus leeft, dat zegt het Woord.
36 Dank U voor deze nieuwe morgen
37 Leer mij Uw weg, O Heer
38 Staand'op de beloften...
39 O liefde Gods
40 met vreude zal ik tot U zingen Heer
41 Glorie aan God
42 mijn hoop is op U Heer
43. Hij kwam bij ons heel gewoon
44. mijn leven is zeker in Gods hand
45. Vreugde vreugde, louter vreugde
46. één vonk is al genoeg
47. verblijdt u in Jezus uw Heer
48. Er is een dag
49. Jezus leeft in eeuwigheid
50. in een donker graf gevangen
51. Christus onze Heer verrees
52. omdat Hij leeft
53 Groot is Uw trouw
54. vrede zij u.
55. God heeft het eerste woord
56. Daarom wil ik Hem danken
57 Hallelujah looft Hem in Zijn heiligdom
58 U zij de glorie
59. tegenslagen in de dagen
60. wat een heerlijke dag
61. dit is mijn wereld niet
62. Hij zorgt voor mij
63. Heer naar de bergen
64. in Gods overwinning

1. geprezen zij de Heer

Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

refrein:
Hem zij de glorie! Want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Hallelujah! Geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op zich nam!

Hij doet ons dankbaar schouwen,
in het licht
dat uitstraalt van het kruis
dat eens voor ons werd opgericht
en voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Want eens zal elk zich buigen
voor Hem neer
En elke tong zal blij getuigen:
Hij is onze Heer!
Ja, Hem komt toe in eeuwigheid
de lof en eer!

2. genade kocht mij vrij

O, welk een grote Verlosser
vond ik in mijn Redder en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte,
mijn zonden gedenkt Hij niet meer.

koor:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: hallelujah!
Genade kocht mij vrij!

Stromen van licht en genade
vervullen mijn ziel, meer en meer.
'k weet: al mijn schuld is vergeven
door het bloed van mijn Redder en Heer.

koor:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: hallelujah!
Genade kocht mij vrij!

Niets kan van Jezus mij scheiden,
Hij woont door Zijn geest in mijn hart.
In Hem ben 'k veilig geborgen,
in uren van zorg en van smart.

koor:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: hallelujah!
Genade kocht mij vrij!

'k Werd niet gered door mijn werken,
zelfs niet door berouwvol geween,
noch door mijn worst'ling en strijden,
maar slechts door genade alleen.

koor:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: hallelujah!
Genade kocht mij vrij!

3. God is getrouw

God is getrouw
Zijn plannen falen niet.
Hij kiest de Zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent,
de toekomst overziet.
Laat van Zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen
dat Zijn Geest omspant
volvoert Zijn hand.

De Heer regeert!
Zijn Koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat
de loop der tijden.
Een sterke hand
die nooit heeft misgetast
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden,
De adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

De heil'ge Geest
die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk
Zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek
met wijsheid uitgemeten.
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

4. Daar zijn geen grenzen

Is hier een hart,
door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer;
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed,
want God is goed
en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij Zijn heerlijkheid.

koor
Daar zijn geen grenzen
aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren
van Hem verwacht
Ja, wie Hem aanraakt
ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen
aan Jezus' macht!

Gaat gij gebukt,
door zorg gedrukt?
Leg dan Uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op 's Heren woord!
Hij hoort Uw beê en schenkt u vreê
in liefde eind'loos teer,
Zo gij slechts kunt geloven
niets is onmogelijk meer!

5. Jezus sprak

Jezus sprak hier op aard:
"mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
ik maak waarlijk vrij."

refrein:
Er is een Heer (4x).
Alleen Hij wacht totdat Hij ook
voor jou zorgen mag.

Stel niet uit, zeg tot Hem:
"wees nu ook mijn Heer".
Luister steeds naar Zijn stem,
Hij geeft leven weer.

Spoedig komt Christus weer,
heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer,
Hij is aller Heer.

6. Wij zingen van Jezus

Wij zingen van Jezus
van Hem is alle macht.
Hij heeft op Golgotha,
de wereld heil gebracht.
De Zoon van God is Hij
en aller heren Heer.
Wij zingen van Jezus onze Heer!

Wij zingen van Jezus,
Gods volheid woont in Hem.
Hij bracht ons in het licht,
wij luist'ren naar Zijn stem.
Zijn Geest woont nu in ons
en leidt ons keer op keer.
Wij zingen van Jezus onze Heer!

Wij zingen van Jezus,
die eeuwig leven geeft.
Die al wat duivels is
reeds overwonnen heeft.
Voor Hem die Koning is,
is onze dank en eer.
Wij zingen van Jezus onze Heer!

7. Heer God U loven wij

Heer God U loven wij.
Heer U belijden wij.
de Redder van 't gans heelal
bent U: straks al in al
Aarde en hemel, Heer,
zingen blij Uw Naam ter eer
he-el uwe schepping door,
eensgezind tot U in koor:
Heilig, Heilig!
Heilig de alleen wijze God!
Hem zij ere en lof!.
Hemel en aarde,
zijn van uw grootheid vol (2x)

In Hem leeft gij en beweegt gij;
op Hem hoopt gij, Hem gelooft gij, Amen!
In Hem leeft gij en beweegt gij;
Hem belijdt gij, in Hem zijt gij. Amen!

8. 'K Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hij heeft mij lief,
Zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en 'k weet
Hij is mij steeds nabij!

9. Mijn Vader dank u wel

Mijn Vader dank u wel,
dat u steeds bij mij bent.
Dat u al mijn gedachten
en verlangens kent.
Dat u zo stil en rustig
en begrijpend bent.
Mijn Vader dank U wel.

Ik dank U dat uw hand
mij steeds behoedt en leidt.
Dat U mij wilt bewaren
in de felste strijd.
Voor troost die U mij geeft
in onzekerheid.
Mijn Vader dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede
en de rust.
Voor vreugde en voor blijdschap
en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel
mijn leven vult.
Mijn Vader dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak zo veel
te kort o Heer.
Wat U aan mij wilt geven
dat is toch veel meer.
'k Ervaar Uw diepe rijkdom
en geluk steeds meer.
Mijn Vader dank U wel.

Daarom wil ik U danken
dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem
toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied
van harte danken kan.
Mijn Vader dank U wel.

10. Zie ik sterren aan de hemel staan

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan.
Is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan.
In het veld de bloemen opengaan.
Is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag
Hem Vader noemen mag.
D ie Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart:
hoe groot is God voor mij,
hoe groot is God voor mij!

11.

12. God is goed

Komt, laat ons zingen al te saam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn Naam:
God is goed!
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon,
in melodieën rein en schoon:
God is goed (3x)
in melodieën rein en schoon:
God is goed!

O zegt het voort aan 't verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in 't Vaderland:
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij
Licht in de duist're nacht bracht Hij
Als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed (3x)
Als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed.

En zo mijn hart en vlees bezwijkt:
God is goed!
Hij is de Rots die nimmer wijkt:
God is goed!
Ja, ook de kille doodsjordaan
brengt ons niet meer verschrikking aan,
daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed (3x)
daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed.

Ginds in de hemel ruist het voort:
God is goed!
Nimmer werd schoner zang gehoord:
God is goed!
Eind'loze eeuwen gaan voorbij.
Nog klinkt dat loflied vol en vrij.
Duizend, tienduizend juichen blij:
God is goed (3x)
Duizend, tienduizend juichen blij:
God is goed.

O, dat nu ieder hart getuig' :
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig' :
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid.
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed (3x)
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed.

13 Ik weet niet waarom

Ik weet niet, waarom Gods genâ
Aan mij ook werd betoont,
En Hij mij, gans onwaardig mens,
steeds zoveel liefde toont.

refrein:
Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,
En ben verzekerd, mijn Heer is machtig,
Dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
Tot die dag bewaart voor mij.

Ik weet niet, hoe 't geloof in mij
door God werd ingewerkt,
Of hoe Hij door Zijn Heil'ge Geest
mij vrede in 't harte werkt.

Ik weet niet, hoe Gods Geest de mens
Van zonde ook overtuigt,
En Jezus openbaart aan 't hart,
Dat voor Hem nederbuigt.

Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,
Die Hij voor mij bereidt;
Wat kruis ik draag, voor dat ik Hem
Zal zien in heerlijkheid.

Ik weet niet, wen mijn Heer weerkomt,
Of waar ik Hem begroet,
Of dat 'k moet sterven voor dat ik
Hem in de lucht ontmoet.

14. Op die heuvel daar ginds

Op die heuvel daar ginds
stond een ruw-houten kruis,
Het symbool van vervloeking en schuld;
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

O, dat ruw-houten kruis,
door de wereld gesmaad.
Heeft een wond're bekoring en macht;
Want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
Om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

Van dat ruw-houten kruis
met het bloed van Gods Zoon
Straalt een licht
dat door niets word gedoofd;
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
Voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.

Help mij Heer aan dat kruis,
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mijn af;
't Werd de toegang voor mij tot Gods troon.

15. Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten!
Onverdiende zaligheên,
Heb ik van mijn God genoten.
'k Roem in vrije gunst alleen,
Ja, eer ik nog was geboren,
Eer Gods hand, die alles schiep,
Iets uit niets tot aanzien riep,
Heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefd' o eng'len stem,
Mensentong, verheerlijkt Hem!

Zo, zo lief had God de wereld,
Dat Hij Zijn een'ge Zoon
Voor de afgevallen wereld
Overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
Schonk d' Ontfermer ons genâ,
Stierf Zijn Zoon op Golgotha,
Stierf voor ons, die zondaars waren;
God is liefd' o Eng'lenstem
Mensentong verheerlijkt Hem!

Kan een vrouw haar kind vergeten,
Als haar zuig'ling schreit van pijn?
Zou z' een ware moeder heten,
En zo weinig moeder zijn?
Maar, al kon dit moog'lijk wezen,
Vader! Die mijn noden ziet,
Vader, Gij vergeet mij niet;
Neen, dit heb ik nooit te vrezen:
God is liefd', o Eng'lenstem,
Mensentong, verheerlijkt Hem!

16. Tel uw zegeningen

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

refrein:
Tel uw zegeningen, één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle, noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.

Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed
Weet uw Hemelvader geeft u overvloed
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

17. 'k heb geloofd

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
Daarom zing ik van genâ.
Van ontferming en verlossing
Door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, Die stervend
Alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

'k Heb geloofd en daarom hoger,
Hoger dan Kalvarie's top.
Zie ik boven lucht en wolken
Hogepriester tot U op:
Die in 't ware tabernakel
Voor Gods aanschijn t' allen tijd,
Als haar Hoofd voor Uw gemeente
Strijdend bidt en biddend strijdt.

'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
Met haar doornen heeft gekroond,
Maar Die nu, gekroond met ere,
Aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
Hier daarboven en hieronder
Alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof, en daarom zing ik
Daarom zing ik U ter eer,
's Werelds Heiland, Hogepriester,
Aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
O, kom spoedig in Uw kracht,
Op des hemels wolken weder!
Kom, Here Jezus, kom! Ik wacht.

18. Prijs de Heer met blijde galmen

Prijs de Heer met blijde galmen,
Gij mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zolang ik 't licht geniet.
Hem verhogen in mijn lied!

Zalig hij, die in dit leven.
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
Vestigt op de Heer, zijn God.

't Is de Heer, Wiens alvermogen,
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die, genadig, uit de hoge
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht.
En aan elk die Hem verbeidt.
Trouwe houdt in eeuwigheid.

't Is de Heer, Wiens mededogen,
Blinden schenkt het lief'lijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, Die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

't Is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing Uw God ter eer;
Prijs Zijn' grootheid, loof de Heer!

19. Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon,
Het Lam op Zijne troon
Hoor, hoe het Hemels loflied al
Verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
Van Hem, Die voor u stierf,
En prijs Hem in al eeuwig'heên,
Die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zijn wonden tonen 't gans heelal
Wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon,
All' overheid en macht,
Zij buigen dienend zich ter neer
Voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinke over berg en dal,
Als alles voor Hem buigt,
En vrede heerst alom,
Wordt de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus! kom!

20. Beveel gerust uw wegen

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
Der trouwe hoed' en zegen,
Van Hem, Die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken!
't Is wijsheid, wat Hij doet.
Zó, zal Hij alles maken,
Dat g' u verwond'ren moet,
Als Hij, Die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
Geheel het werk volbracht heeft,
Waarom gij thans nog schreit.

21. Spoedig zal komen

Spoedig zal komen
de hemelse Heer,
een komst die
de wereld verbaast.
Tijd om te dromen
vind je niet meer
de boodschap van
God heeft nu haast.
Ga in de wereld
en kondig het aan,
dat mensen de tijden
profetisch verstaan.

refrein:
Bewaar ons Heer,
dat onberisp'lijk rein
ons leven blijkt te zijn;
geen vlek of rimpel meer,
wanneer U komt in heerlijkheid,
macht en majesteit.
Laat ons leven door Uw Geest
geheiligd zijn.

God heeft de dagen
der mensheid geteld;
de tijd van de wereld is kort.
Rampen en slagen
en dreigend geweld
heeft Hij reeds voorzegd
in Zijn Woord.
Leer ons geloven
en staan in Uw kracht.
Maak ons een gemeente
die bidt en die wacht.

Zie in het oosten
het licht van de dag;
de nacht loopt nu
spoedig ten eind.
Dat zal ons troosten
en sterken met kracht,
dat Hij op de wolken verschijnt.
Laten wij leven
in heilig geloof,
dat Hij zal vervullen,
wat Hij heeft beloofd.

22. Lichtstad met uw paarlen pooorten

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

23. Daar juicht een toon...

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem
die galmt door gans Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon,die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door ´s Vaders kracht,
want Hij is God bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles,alles is voldaan.
Die in 't geloof op Jezus ziet,
dankt God de Vader in zijn lied.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

24. Er ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken
een lief´lijke naam.
Die hemel en aarde
verenigt te saam.
Geen naam is er er zoeter
en beter voor ´t hart.
Hij balsemt de wonden
en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij,
die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland
mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid
mijn Jezus ook waard.
Want Hij kwam om zalig
te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars
dat Hij voor hen stierf.
Verlossing van God
door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij
Die Jezus nog niet?
Die om ons te redden
de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles
voor Jezus terneer.
En d’ engelen zingen
voortdurend Zijn eer.
Eens zullen w’ om Jezus
verheerlijkt heen staan.
Dan heffen wij juichend
de jubeltoon aan.
Jezus, Jezus,
Uw naam zij d’eer.
Want Gij zijt der mensen
en engelen Heer.

25. wij hebben een machtige Heiland

Wij hebben een machtige Heiland
Die nimmer de Zijnen vergeet
laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen
opdat een ieder het weet.

Refr.
Zorg toch dat ieder het weet!
Zorg toch dat ieder het weet!
Wij hebben een machtige Heiland:
Zorg toch dat ieder het weet!

Zijn liefd’ en genâ zijn oneindig
Hij heeft mij met blijdschap omkleed
Hij is mij het schoonst van tienduizend:
Zorg toch dat ieder het weet!

Hij helpt in de felste verzoeking
Hij troost in het smartelijkste leed
Bij onrust schenkt kalmt’ons Zijn vrede
Zorg toch dat ieder het weet!

26. Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus‘ wil
in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

27. Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen
Die grote dingen doet
aan ons nu, straks aan allen!
Die naar Zijn plan volvoert
en ons van kindsbeen aan
ontelbaar veel ten goed’
tot hiertoe heeft gedaan!

Hij, d’ eeuwig rijke God
wil ons reeds in dit leven
een altijd dankbaar hart
en al Zijn vrede geven
doet in genade ons
volharden onverkort
zal ons in alle nood
verlichten door Zijn Woord.

28. Majesteit

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon,
Zijn heerschappij,
Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus, volk van God,
kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood,
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

29. Want U bent machtig

Want U bent machtig,
Koning en God.
U bent de Vredevorst,
eeuwig en trouw.
Heer, wij staan voor U,
geprezen zij Uw naam.
Wij zien U in Uw heerlijkheid
en buigen voor Uw troon.
U bent de Heer en wij willen,
U behagen.
Wij brengen U de eer
met heel ons hart.

30. Geprezen zij de Here

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil (2x)

Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zij warmte en Zijn vuur.

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil (2x)

Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op Zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
Zijn goedertierenheid.

Geprezen zij de Here
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil (2x)

31. U die mij geschapen hebt

U, die mij geschapen hebt
U wil ik aanbidden als mijn God
In voor- of tegenspoed
Uw liefde doet mij zingen
U die mij geschapen hebt
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

32. Hij is verheerlijkt

Hij is verheerlijkt
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God
Zijn waarheid houdt eeuwig stand
hemel en aard'
verheugen zich in Zijn naam
Hij is verheerlijkt
als Koning verheven, zo hoog.

33. samen in de naam van Jezus

Samen in de Naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren,
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest, die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

34 maar nooit zoveel als U

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U

die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zo veel als U...!

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zo veel als U...!

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zo veel als U...!

Als ik in Uw Glorie,
Uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U:
in Uw Heiligdom;
Gekroond met Uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zo veel als U...!

Jezus leeft, dat zegt het Woord

Jezus leeft, dat zegt het Woord.
Zijn Gemeente zegt het voort,
opdat ieder mens het hoort:
Hij is de Heer van mijn leven.
Zijn gena gaat boven ons verstand.
Heel de wereld houdt Hij in Zijn hand.
Aan het hout verzoende Hij
iedereen! Ook mij!
Heel de wereld maakt Hij vrij!
Jezus leeft, dat zegt het Woord.
Zijn Gemeente zegt het voort,
opdat ieder mens het hoort:
Hij is de Heer van mijn leven.

's Vaders plan volvoerde Hij.
Medeleden werden wij
in genade rijk en vrij:
in Hem zijn wij uitverkoren;
leden van het Lichaam: Hij het Hoofd!
Wachtend op Zijn komst voor wie gelooft,
leven wij in deze tijd
door Zijn Geest geleid;
heel ons leven Hem gewijd.
Jezus leeft, dat zegt het Woord.
Zijn Gemeente zegt het voort,
opdat ieder mens het hoort:
Hij is de Heer van mijn leven.


Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

Dank voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle hel'dre kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat Gij in alle lijden
toch steeds bij ons zijt.

Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U, Gij hoort een ieders taal,
dank U dat Gij het brood wilt breken
met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan,
dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

37. Leer mij Uw weg, o Heer

Leer mij Uw weg, o Heer
leer mij Uw weg
Schenk van Uw kracht mij meer: leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht
dat 'k voor Uw aangezicht
wandel in 't volle licht
leer mij Uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt
leer mij Uw weg
Als zorg mijn dank verflauwt
leer mij Uw weg
Help mij vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn
leer mij Uw weg

Hoe ook mijn toestand wordt
leer mij Uw weg
't Leven zij lang of kort
leer mij Uw weg
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht
leer mij Uw weg

Wat ook dit leven brengt
Hij is nabij!
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt:
Hij is nabij!
Hoe sterk ook satans macht
Jezus geeft licht en kracht
ieder die Hem verwacht
Hij is nabij!

38 staand' op de beloften

Staand' op de beloften
van mijn Heer en God
ga ik moedig voorwaarts
onder hoon en spot
Bergen zullen wank'len,
maar Gods Woord houdt stand,
veil'ge gids naar 't hemels vaderland.

Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig Woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
'k sta vast op de beloften van mijn God!

Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
weet ik in Zijn hand geborgen
gans mijn lot.
Glorie en aanbidding zij mijn
dierb're Heer,
Zijn beloften falen nimmermeer.

Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig Woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
'k sta vast op de beloften van mijn God!

Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
vind ik in Zijn Woord
mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o, welk een zaligheid,
ja en amen, tot in eeuwigheid!

Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig Woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
'k sta vast op de beloften van mijn God!

39 O, liefde Gods

O liefde Gods, die zonder grenzen
zich diep tot alle zondaars neigt.
Hoe kunnen wij haar grootte kennen,
die al het denken overstijgt?
O, open daartoe onze ogen,
dat juist en recht wij weten mogen.

Gods liefde wilde zich doen kennen:
in Christus wordt zij ons onthuld.
En waarvan God in heil'ge brieven
laat zien, dat zij Zijn hart vervult.
Wat ons in Christus is gegeven,
daarbij bepaalt Zijn Geest ons leven.

Maar God doet meer dan wij verwachten,
meer dan bidden, denken ook;
dat wij met alle heil'gen vatten,
dat wat geen oog gezien heeft ooit
en wat geen oor ooit heeft vernomen,
noch in een mens is opgekomen.

40 met vreugde zal ik tot U zingen Heer

Met vreugde zal ik tot U zingen Heer,
U bent de rots van mijn verlossing,
"k kom met een danklied voor Uw troon , o Heer
en verhoog U met gezang.
U bent de heerser over al wat leeft,
U houdt de diepte der aard' in Uw hand.
Met vreugde zal ik tot U zingen.
Heer U bent de rots van mijn verlossing.

41 Glorie aan God

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

42 Mijn hoop is op U Heer

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.
Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

43. Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

(refrein)
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

(refrein)
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

(refrein)
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

44. mijn leven is zeker in Gods hand

Bergen zullen wank'len
maar Gods woord houdt eeuwig stand
Waarom zou ik vrezen?
Niemand rooft mij uit Zijn hand.
Vorsten zullen vallen,
maar de Heer is eeuwig God,
groot en sterk en machtig,
de bestuurder van mijn lot.

Mijn leven is zeker in Gods hand.
Mijn leven houdt dankzij Jezus stand.
Vandaag en morgen ben ik geborgen,
volkomen veilig in Gods hand.

Donker is de wereld,
maar bij God is eeuwig licht;
en Zijn woord blijft altijd
nog het beste nieuwsbericht.
Tussen God en mensen
is de Zoon de middelaar.
Ik geloof in Jezus:
Zijn beloften blijven waar.

Mijn leven is zeker in Gods hand.
Mijn leven houdt dankzij Jezus stand.
Vandaag en morgen ben ik geborgen,
volkomen veilig in Gods hand.

45. vreugde, vreugde, louter vreugde

Vreugde vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen
Hij, die zoekend doolt in ’t duister
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd
sterren, eng’len, allen eren U
de Heer der heerlijkheid
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën alles juicht,
vogels , bloemen en fonteinen,
’t werk dat van uw vreugd getuigt.

één vonk is al genoeg

Een vonk is al genoeg
om een vuur te doen ontbranden
en spoedig laait het op
en warmt je hart en handen
Zo ook als je de liefde
van God ervaren hebt
Het warmt je hart,
je straalt het uit
het is voor iedereen. 

In’t voorjaar schenkt de zon,
met warme kracht nieuw leven
en alles spruit weer uit
wat lang was dood gebleven
Zo ook als je de liefde
van God ervaren hebt
Het warmt je hart,
je straalt het uit
het is voor iedereen.

De mensen weten niet
dat God hen werkelijk lief heeft
en dat Hij als je’t vraagt
zijn liefde in je hart geeft
Wij willen dat de wereld
dit grote nieuws verneemt
God geeft om jou,
Hij houdt van jou
Hij is voor iedereen

47. verblijdt u in Jezus uw Heer

Verblijdt u in Jezus, uw Heer.
Gij allen oprechten van hart,
zingt vrolijk uw Heiland ter eer,
die wegnam uw droefheid en smart.

Refrein:
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!

Verblijdt u, want Hij is de Heer.
De Koning, die hemel en aard,
door 't woord zijner almacht regeert,
die zondaars verlost en bewaart.

Houdt moed in de geest'lijke strijd,
hoe groot ook de satans geweld.
Door 't leger van God steeds bereid,
wordt iedere vijand geveld.

Verblijdt u in Jezus, uw Heer.
Hem zij onze lofzang gewijd.
Laat schallen het lied tot zijn eer,
roemt zijne gena t'allen tijd.

48. Er is een dag

1
Er is een dag
waar al wat leeft allang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerliikheid.

refrein
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

2
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

refrein
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

3
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

refrein
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

49. Jezus leeft in eeuwigheid (opwekking-versie - anders dan 35)

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

50. in een donker graf gevangen

1. In een donker graf gevangen
greep de dood Hem aan;
Jezus brak de sterkste banden:
Hij is opgestaan!

Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij is verrezen (Hij is verrezen),
Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij regeert in eeuwigheid.

2. Overweldigd door het duister,
leek Hij neergeveld;
door zijn bloed brak Hij
de macht van zonde, dood en hel.

Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij is verrezen (Hij is verrezen),
Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij regeert in eeuwigheid.

3. Niemand hoeft de dood te vrezen,
liefde keert het tij;
wie gevangen zit in 't duister:
Christus maakt u vrij!

Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij is verrezen (Hij is verrezen),
Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij regeert in eeuwigheid.

4. Naar de hemel opgevaren
draagt Hij nu zijn kroon.
Laat het door de wereld klinken:
glorie voor Gods Zoon!

Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij is verrezen (Hij is verrezen),
Overwinnaar (Overwinnaar),
Hij regeert in eeuwigheid.

51. Christus onze Heer verrees

Christus, onze Heer, verrees
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!

52. Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.

Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know,
He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.

53 Groot is Uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

54. vrede zij u

Vrede zij u,
vrede zij u.
Gelijk mij de vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u,
vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond,
zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede,
blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede,
blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest,
heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest,
heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u,
vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u,
vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond,
zend Ik ook u.

55. God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

56. Daarom wil ik Hem danken

Hij kwam uit de hemel,
van God naar ons toe
Ging rond op de aarde,
deed iedereen goed
Een bruiloft in Kana,
waar water werd wijn
Kon dankzij de Heiland
volop bruiloft zijn.

Daarom wil ik Hem danken
met mijn lied
Loven en prijzen
met mijn stem
Zingen Jezus Hij is Heer,
Hij is Heer (2x)

Hij ging naar de zieken
en raakte ze aan
Hij liet ze niet zonder
een wonder weer gaan
Melaatsen en lammen,
Hij zag het geloof
Ook vonden genezing
wie blind was en wie doof.

Daarom wil ik Hem danken
met mijn lied
Loven en prijzen
met mijn stem
Zingen Jezus Hij is Heer,
Hij is Heer (2x)

Hij sprak tot de golven:
het water werd stil,
de stormen bedaarden,
erkenden Zijn wil.
En duizenden aten
het brood dat Hij brak
en zagen het wonder,
toen Hij de zegen sprak.

Daarom wil ik Hem danken
met mijn lied
Loven en prijzen
met mijn stem
Zingen Jezus Hij is Heer,
Hij is Heer (2x)

Hij kwam om te redden,
zijn liefde was groot
Hij stierf voor mijn zonden,
een kruis werd zijn dood
Maar glorie voor Jezus,
Hij leeft en Hij roept
Wie dorst heeft mag komen,
bij Mij is overvloed.

Daarom wil ik Hem danken
met mijn lied
Loven en prijzen
met mijn stem
Zingen Jezus Hij is Heer,
Hij is Heer (2x)

57. Halleluja, looft God in zijn heiligdom (78 Opwekking)

Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

refr.
Alles wat adem heeft,
love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft,
love de Here.
Halleluja.

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
looft Hem met de harp en de citer,
looft Hem met de tamboerijn en reidans,
looft Hem met het snarenspel en fluit.

Looft Hem met de klinkende cimbalen,
looft Hem met de schallende cimbalen.

58. U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.


59. tegenslagen in de dagen (melodie: 'k geef mijzelf aan u volkomen) link

Tegenslagen in de dagen
die ik nog aarde ben
zullen nooit mij meer ontnemen
dat ik Christus Jezus ken
In Hem ligt mijn kracht
levenslicht bij nacht
en de glorierijke morgen
die mij met Hem wacht.

Bij verdrukking en in lijden
blijft de blijde ondertoon
dat wij eeuwig leven delen
uit genade met de Zoon.
Die is opgestaan,
heel Gods weg gegaan;
'k zal door Hem als overwinnaar
bij de troon straks staan.

Als veel vragen mij belagen
lijkt mijn weg een tranendal.
Dan weet ik, het beste komt nog
als ik Hem ontmoeten zal.
Koning op Zijn troon
wachtend met het loon
voor in Hem geborgen zonen
bij wie 'k eeuwig woon.

Uit het oude komt het nieuwe,
uit de dood verrijzenis.
Ik mag leven omdat Christus
ook voor mij verrezen is.
Als ik hier nog lijd
weet ik: niemand scheidt
mij nog ooit van mijn Verlosser
in de eeuwigheid.

60. wat een heerlijke dag (melodie: heaven came down) link

O, wat een heerlijke dag,
die 'k nooit vergeten zal.
'k Wandel in duisternis heel alleen,
toen ik mijn Heiland zag.
Hij is een Vriend
zo vol liefd' en trouw
heeft in mijn noden voorzien
'k Wil het nu zeggen
langs wegen en hegen
Hij deed alle duisternis vlien!

Refrein:
Hemel op aard en blijdschap in zijn ziel
toen bij het kruis
mijn oog op Jezus viel
mijn zondelast viel af
en 't was daar dat Hij mij gaf
'n hemel op aard en blijdschap in mijn ziel

Wedergeboren door d'heilige Geest
in de familie van God.
Redding door Golgotha's liefde zo groot
o. wat een heerlijk genot.
In een moment had verandering plaats
toen ik tot Hem mocht gaan:
Hij schonk genade,
gaf licht op mijn paden
o, prijst toch Zijn heerlijke Naam!

'k Heb nu een zekerheid zonder eind
als 't leven hier is voorbij.
'k Zie dan een land waar
't licht steeds schijnt,
daar is een woning voor mij
'k Denk dan weer terug
aan de heerlijke dag,
dat ik tot Jezus kwam.
Eeuwige zegen
heb ik toen gekregen
uit d' hand van het Goddelijk Lam!

61. dit is mijn wereld niet - link

Er is een eeuwig Woord in mij gekomen
waardoor het nieuwe leven wordt gevoed
Dat woord vernieuwde langzaam heel mijn denken
en geeft mij licht en kracht in overvloed.
Het zware juk is van mij afgenomen.
Genade kwam er in plaats van wet.
Daarom ben ik geen slaaf meer van systemen.
Want Christus heeft in vrijheid mij gezet.

Refrein:
Dit is mijn wereld niet,
'k hoor er niet bij
Dit is mijn wereld niet,
want Hij trok mij,
Ik ben hier vreemdeling
die 't licht al ziet.
Mijn eeuwig vaderland
dat ligt hier niet.

Er is nog altijd zoveel in de wereld
waarvan ik heel oprecht genieten kan.
Maar wat ik om mij heen zie zal verdwijnen,
Daar ben ik in geloven zeker van.
De Geest die levend maakt, heeft mij vol liefde
buiten de legerplaats mij voorgoed gebracht.
Daar leef ik in het licht,
terwijl de wereld zich eigenwijs
verlicht waant in de nacht.

De schatten die vergaan op deze aarde,
vergaar ik mij als vreemdeling niet meer.
En alles wat ik doe voor aardse heren
dat mag ik doen als voor mijn eigen Heer.
Ik ben een burger, nu al van de hemel,
waarin de Heer mij als rechtvaardig ziet.
Zie ik de mensheid nu naar rijkdom jagen,
dan weet ik weer: dit is mijn wereld niet.

62. Hij zorgt voor mij - link

Zorgt Hij voor mij
als het hart te zwaar
wordt gekweld voor een gezang.
Als ik ga gebukt,
en een last mij drukt,
en mijn weg wordt zwaar
en zo lang?

Refrein:
O ja, ik weet
Hij zorgt voor mij,
Zijn hart kent mijn verdriet.
In de kwade dagen
zal Hij mij dragen;
ik weet: Hij zorgt voor mij!

Is Jezus daar
als de duisternis
duizend angsten
brengt in mij
Als de dag verdrinkt
in de nacht verzinkt
is mijn Heer ook dan
dicht bij mij?

Is Hij bij mij
als ik heb gefaald
een verleiding niet
heb weerstaan
En in diep verdriet
t'hart geen licht meer ziet,
is Hij dan ook
met mij begaan?

63. Heer naar de bergen - link

Heer naar de bergen,
richt ik mijn oog,
want hulp verwacht ik
slechts van omhoog.
U bent mijn Helper
en sluimert niet
U bent mijn bewaarder,
mijn lust en lied
U bent mijn verlosser,
U bent mijn Heer
U bent verrezen
U zij de eer
Heer, in genade
nam U mijn aan
met U ten leven
ben ik opgestaan

64 in Gods overwinning (naar Opwekking 43)

In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Here,
stelt Zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd.

Als een machtig leger,
vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Christus,
die ons 't leven bracht.
Nergens heerse tweedracht.
één geloof, één Heer,
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer

Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil'gen samen
vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.

Volg uw Meester, kind'ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.


 

naar voorpagina